Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési
tájékoztató

Adatvédemi tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete/Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 12. cikke és a GDPR 13. cikkében meghatározott valamennyi releváns információról, illetve az Ön jogainak (GDPR 15-22. cikk) gyakorlásának módjáról, figyelemmel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) alapján, Dr. Bakos Marcell egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő – a továbbiakban Adatkezelő – az alábbiak szerint tájékoztatja Önt, mint érintettet – továbbiakban: Érintett- , a bakosmarcell.hu honlapon – továbbiakban: Honlap- történő regisztrálás és vásárlás során Önt érintő adatkezeléséről.

Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei

Neve: Dr Bakos Marcell egyéni vállalkozó

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Gizella utca 37. 

Levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Gizella utca 37.

Elektronikus levelezési címe: marcellbakos@gmail.com

Nyilvántartási száma: 52388507

 

Tárhely szolgáltató: EvolutioNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye:7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Adószáma: 14992511-2-02

Elérhetősége: info@evolutionet.hu

 

A tájékoztató célja, hogy Ön, mint Érintett megismerje az Adatkezelőnél történő, és Önt érintő személyes adatkezelés, ezen belül különösen, de nem kizárólag a feldolgozás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés pontos rendjét, a személyes adatokról vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatkezeléssel kapcsolatos felelősségi köröket.

 1. Az adatkezelés céljai az Eüak. 4. § (1) bek. alapján a következők:
 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
 • az Érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
 • a betegjogok érvényesítése.
 1. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja GDPR. 9. cikk (2) bek. h) pontja, figyelemmel az Eüak. 7.§ – 14/A. § szakaszokra.

 

 1. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége

Az Adatkezelő online nőgyógyászati tanácsadást és FEMM tanácsadást működtet, ahol az egészségügyi szolgáltatás keretében konzultációt végez, és ezen szolgáltatás nyújtása során szükségszerűen személyes adatokat – ezen belül a különleges adatokat (egészségügyi adatok) – kezel.

1.

Kezelt adatok köre: 

Időpontegyeztetés során megadott személyes- és egészségügyi adatok

Adatkezelés célja: 

Időpontfoglalás rögzítése, megjelenés ellenőrzése

Adatkezelés jogalapja: 

Egészségügyi szolgáltatási szerződés előkészítése

Adatok forrása: 

Érintett

Adatkezelés címzettjei: 

Az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő munkavállalói

Megőrzési idő: 

Vizsgálati időponttól számított egy év

2. 

Kezelt adatok köre: 

Egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges személyes- és egészségügyi adatok

Adatkezelés célja: 

Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (Kórelőzmény formanyomtatvány kitöltése, páciens azonosítása, szolgáltatás során felvett adatok.)

Adatkezelés jogalapja: 

Szerződés teljesítése

Adatok forrása: 

Érintett

Adatkezelés címzettjei: 

Az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő munkavállalói

Megőrzési idő: 

Kórelőzmény nyomtatványt a kitöltéstől számított 5 évig őrizzük.

Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő végéig (30 év; képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készített lelet esetén pedig: 30 év;), mely dokumentációt az Érintett a regisztráció során létrehozott fiókjába digitálisan tölt fel és azt onnan bármikor törölheti.

3.

Kezelt adatok köre: 

Számla, bizonylat kiállításához szükséges személyes- és egészségügyi állapotra vonatkozó adatok

Adatkezelés célja: 

Számla, bizonylat kiállítása

Adatkezelés jogalapja: 

Jogi kötelezettség teljesítése

Adatok forrása: 

Érintett

Adatkezelés címzettjei: 

Adatkezelő és munkavállalói, adatfeldolgozói  hatóságok

Megőrzési idő: 

8 év

4.

Kezelt adatok köre: 

Elszámoláshoz és kifizetéshez szükséges adatok

Adatkezelés célja: 

Biztosítók, egészségpénztárak egyéb szervezetek részére történő elszámolás készítése

Adatkezelés jogalapja: 

Egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése

Adatok forrása: 

Adatkezelő, Érintett

Adatkezelés címzettjei: 

Adatkezelő és a biztosítók

Megőrzési idő: 

8 év

5.

Kezelt adatok köre: 

Vizsgálat során az Adatkezelő tudomására jutott személyes- és egészségügyi adatok

Adatkezelés célja: 

Érintett tovább küldése további egészségügyi szolgáltatás nyújtása célból

Adatkezelés jogalapja: 

Írásbeli hozzájárulás

Adatok forrása: 

Érintett

Adatkezelés címzettjei: 

Adatkezelő és a biztosítók

Megőrzési idő: 

Kórelőzmény nyomtatványt a kitöltéstől számított 5 évig őrizzük.

Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő végéig (30 év; képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készítettlelet esetén pedig: 30 év;), mely dokumentációt az Érintett a regisztráció során létrehozott fiókjába digitálisan tölt fel és azt onnan bármikor törölheti.

3.1. A fenti adatkezelések során az Adatkezelő különleges adatokat is kezel.

Különleges adatok kezelése során mind a GDPR, mind az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve járunk el.

Az Adatkezelő profilalkotás nem végez.

Az Adatkezelő adatokat az Európai Unión kívülre nem továbbít.

Az Adatkezelő szerződéses jogviszonyban áll a 2B Medical Magánklinikával, melynek dokirex.hu oldalán keresztül az Adatkezelő saját felhasználói licencével az EESZT rendszerébe rögzíti az Érintett által a Honlapon történő regisztráció és vásárlás során megadott egészségügyi adatait, a Honlapon vásárolt orvosi szolgáltatást követően elkészíti az ambuláns lapot, valamint az e-receptet.

Ezen adatok rögzítése során az Adatkezelő az Érintett adatait a 2B Medical Magánklinika betegnyilvántartóján keresztül (adatkezelő: BorBros Kft., adatkezelő képviselője: Dr. Bor Gergő és Dr. Bor Mihály) rögzíti az EESZT rendszerébe és a dokirex.hu szoftver üzemeltető használatával állítja ki az ambuláns lapot az Érintett részére.

A 2B Medical Magánklinika adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken éri el:

https://www.2b-medical.com/

Az esetleges további adatfeldolgozókról erre irányuló kérdés esetén Önt tájékoztatjuk.

3.2. Marketinggel, promóciókkal kapcsolatos adatkezelések

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok  forrása

Adatkezelés címzettjei

Megőrzési idő

Név, kapcsolattartási adatok

Hírlevél küldése aktuális vagy új szolgáltatásokról elektronikus

levélben

Érintett hozzájárulása

Érintett

Adatkezelő és munkavállalói

Hozzájárulás visszavonásáig

Kapcsolattartási és személyes adatok, hangrögzítés

Időpont egyeztetés

Egészségügyi szolgáltatási szerződés

előkészítése

Érintett

Adatkezelő és munkavállalói,

1 év

Panaszbejelentésben átadott adatok, hangrögzítés

Panaszkezelés

Jogi kötelezettség teljesítése Eü.tv. alapján

Érintett

Adatkezelő és munkavállalói,

panaszkezeléssel kapcsolatos iratok az Eü.tv. alapján 5

év

Tájékoztatás kérése során megadott

adatok, hangrögzítés

Tájékoztatás

Érintett hozzájárulása

Érintett

Adatkezelő és munkavállalói,

 

1 év

4. Egyéb, a jelen tájékoztatóban nem nevesített adatkezelések

A Honlapon regisztrált Érintett számára, a regisztrációt követően lehetősége nyílik a korábbi orvosi dokumentációinak – elektronikus formában történő – feltöltésére, melyet az Érintett bármikor módosíthat vagy törölhet.

Az Adatkezelő az Érintett jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem részletezett adatkezeléseket is folytathat, ezek vonatkozásában minden esetben az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintettek részére.

5. Automatizált döntéshozatal

Adatkezelő az adatkezelés során nem alkalmaz automatizált döntéshozatali eljárást.

6. Adatbiztonság

Az Érintett személyes adatai kezelésével összefüggésben az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Amennyiben az Adatkezelő minden erőfeszítése ellenére olyan adatvédelmi incidens történne, amely az Ön, mint Érintett személyes adatait érinti, a Honlapon és ha az Adatkezelőnek lehetősége van rá, az Érintett által megadott e-mail címen közvetlenül is tájékoztatja.

7. Az Ön, azaz Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 7.1. Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Amennyiben tehát Ön szeretné tudni, hogy az Adatkezelő kezeli-e az Ön személyes adatát és ha igen akkor milyen körülmények között, akkor erről tájékoztatást kérhet.

Az Adatkezelő, az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát igény esetén az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért adminisztratív díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján    történő – kiegészítését.

Kérjük amennyiben bármilyen személyes adata megváltozik, ezt haladéktalanul jelezze, hogy az adatot javíthassuk a nyilvántartásunkban.

 Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

7.3. A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (megvalósult az adatkezelés célja);
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke és az Érintett tiltakozik az adatkezelések ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy az Érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzést célzó adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (pl.: ha hatóság előírja);

Az Adatkezelő azonban nem köteles az adatokat törölni, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • bizonyos esetekben a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ennek a célnak az elérését;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve, amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát (tehát amíg nem nyer bizonyosságot, hogy a kezelt adatok helyesek);
 • az adatkezelés jogellenes, az Érintett azonban ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását (mert utóbb esetleg az adatkezelés jogszerűvé tehető és akkor nem kell újra felvenni az adatokat);
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozásra kerül, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésre az Adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

7.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatokat adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkében (törléshez való jog) foglaltakat, illetve e jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből történő vagy a munkáltató jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, bírósági eljárás

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban-, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

A panasz tárgyát a felügyeleti hatóság kivizsgálja és ésszerű határidőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal kapcsolatos fejleményekről és eredményekről, különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködés válik szükségessé. A panasz nyomán a felügyeleti hatóság jogosult eljárást kezdeményezni az Adatkezelővel szemben.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatvédelmi Hatóság adatai

Megnevezése:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rövidített neve: NAIH

Székhelye:       1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím:         1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon:           +36-1-391-1400

 Telefax:            +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Az Érintett joggyakorlásának módja

Adatkezelő az Érintett jogainak gyakorlása érdekében benyújtott kérelmével kapcsolatban haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a kérelmet benyújtott Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Amennyiben a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be az Érintett, úgy Adatkezelő a választ elektronikus úton küldi meg, kivéve, ha az Érintett másképpen rendelkezik.

Adatkezelő az adatkezelésről szóló tájékoztatást, valamint a GDPR 15-22. cikk, valamint 34. cikk szerinti intézkedéseket, illetve tájékoztatást díjmentesen biztosítja, tekintettel a GDPR. 12. cikk (5) bekezdésében foglalt kivétekre.

A kérelmet az alábbi módon lehet benyújtani:

Elektronikus úton: marcellbakos@gmail.com

Postai úton: 2120 Dunakeszi, Gizella utca 37.

10. A gyógykezelés céljából végzett adatkezelésre vonatkozó törvényi részletszabályok

Tájékoztatjuk, hogy a gyógykezelés céljából történő adatkezelés részletszabályait az Eüak. 7.§ – 14/A.§ szakaszai szabályozzák, mely ezen a linken elérhető:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.tv

11. Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása

Az Érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz, amely biztosítja az adatok szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szembeni védelmét, valamint azt, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

A betegellátó saját feljegyzései a nyilvántartás részét képezik.

12. Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató 2021. október07. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.