ÁSZF

ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÉS FEMM OKTATÓI TANÁCSADÁSÁRA

www.bakosmarcell.hu

Hatályos ettől a naptól: 2021.10.07.

Tisztelt Ügyfelünk, kedves Páciens!

 Kérem, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, valamint, azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 A Szolgáltató ügyfele – a továbbiakban: Ügyfél – a továbbiakban együttesen Felek között a Szolgáltató által az Ügyfél részére nyújtott orvosi szolgáltatásra és/vagy FEMM oktatói tanácsadásra vonatkozó szerződésre – a továbbiakban Szerződés – a jelen ÁSZF az irányadó.

A szolgáltató neve: Dr Bakos Marcell egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi, Gizella utca 37. 

A szolgáltató levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Gizella utca 37.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium, Nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár okmányfelügyeleti főosztály Budapest

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: marcellbakos@gmail.com

Nyilvántartási száma: 52388507

Honlap: https://www.bakosmarcell.hu

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-64197931

Adószáma: 68884208-1-33

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: EvolutioNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye:7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Adószáma: 14992511-2-02

Elérhetősége: info@evolutionet.hu

Értelmező rendelkezések

Orvos: az a megfelelő szakvizsgával, egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel és orvosi kamarai tagsággal rendelkező természetes személy, vagy ilyen orvos személyes közreműködésével szolgáltatást végző egészségügyi szolgáltató társaság, amely a Szolgáltatóval megbízási, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban áll.

 FEMM oktató: A FEMM egészségnevelő programját (Fertility Education) elvégzett és okleveles személy, aki a menstruációs rendellenességgel, meddőséggel küzdő, illetve a saját nőiségüket, egészségüket értelmezni, követni vágyó nőket tudják megtanítani testük működésére, jelzéseinek megfelelő értelmezésére.

 Szolgáltató: az orvos és a FEMM oktató együttesen.

Ügyfél: az a magánszemély, aki saját nevében vagy más nevében a Szolgáltató bakosmarcell.hu elnevezésű weboldalán történt regisztrációt követően online tanácsadás során kapcsolatba kerül az orvossal és/vagy FEMM oktatóval.

Weboldal/Honlap: a bakosmarcell.hu domain alatt működő internetes oldal.

Egészségügyi szolgáltatás: Az ügyfel/érintett honlapon történő regisztrációját követő, ZOOM videó streamen keresztül nyújtott online egészségügyi tájékoztatás és tanácsadás.

Honlap: A jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.

 Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tárgyi hatálya a Dr. Bakos Marcell egyéni vállalkozó (székhely: 2120 Dunakeszi, Gizella utca 37., nyilvántartási szám: 52388507) www.bakosmarcell.hu weboldalon történő vásárlással létrejött Szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF és elválaszthatatlan mellékletei szabályozzák többek között a weboldalon történő megrendelés, vásárlás menetét, a díjfizetést, az online szerződéskötéssel létrejött megbízási jogviszony tartalmát, a Szerződés szerinti Szolgáltatások igénybevételét, valamint a Szerződés megszűnését.

Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a weboldalon Szolgáltatást rendelő/vásárló és a weboldalon történő rendelés/vásárlás alapján Szolgáltatást igénybe vevő valamennyi személyre.

Jelen ÁSZF 2021. október 07. napján lép hatályba és visszavonásig marad hatályban. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszonyra, amely meghatározza a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

Amennyiben az Ügyfél belép   a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem jelentkezik be a szolgáltatások igénybevételére – felhasználója az oldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el

A honlapon történő kötelező regisztrációs adatlap kitöltésével, majd azt követően a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten kijelenti az Ügyfél, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint kijelenti, hogy a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS KEDVEZMÉNYEZETTEK

A Szolgáltatás

A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja orvosi szolgáltatások, és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását – a továbbiakban: Szolgáltatások – az Ügyfél részére. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik. Az Ügyfél a Szerződés hatályba lépésének napjától megrendeli a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat, és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat szerződés szerinti feltételek mellett igénybe veszi, szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.

Típusai:

A szülészet-nőgyógyászati online konzultáció: az Ügyfél által foglalt időpontban, elektronikus úton történik – technikailag és elsődlegesen Zoom video konzultáció formájában, de attól függően, hogy az Ügyfél milyen technikai lehetőségekkel rendelkezik.

A FEMM oktatóval történő tanácsadás: az Ügyfél által foglalt időpontban, elektronikus úton történik – technikailag és elsődlegesen Zoom video konzultáció formájában, de attól függően, hogy az Ügyfél milyen technikai lehetőségekkel rendelkezik.

A recept írás: a recept felírása szolgáltatás kizárólag előzetes regisztrációt követően, már a korábban gondozott, tanácsadáson részt vett betegek számára elérhető Szolgáltatás, mely a rendelési időben az Ügyfél által foglalt időpontban, elektronikus úton történik. Az e-receptet az Ügyfél által kiválasztott időpont napján az orvos rögzíti az EESZT-be (Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér), melyről értesítő e-mail kerül az Ügyfél részére kiküldésre. Innentől a recept kiváltható. A 24 órás teljesítés az EESZT technikai hibája miatt eltolódhat.

A Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen a szerződő felek együttműködése.

Az Ügyfél az  együttműködés keretében – a Szolgáltatás jellegéből eredően – köteles a Szolgáltatót, illetve a kezelő orvost a honlapon történő regisztrációja során a rendelkezésére álló orvosdokumentációkat, vizsgálati eredményeket, illetve a honlapon külön fülben megjelenő „kórelőzmény formanyomtatvány”-t a választott tanácsadást megelőző 24 órán belül a regisztráció során létrehozott fiókjába feltölteni, ezáltal tájékoztatni az orvost és/vagy FEMM oktatót mindazon tényről és körülményről, amelyek a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és elvégzéséhez szükségesek.

Amennyiben az Ügyfél a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért a Szolgáltatót, vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

A honlap használata, a vásárlás folyamata

Időpont foglalásra kizárólag a honlapon keresztül, regisztrációt követően online van lehetőség az alábbiak szerint:

  • Regisztráció

Az Ügyfél a honlapon történő vásárlást megelőzően köteles regisztrálni és fiókját létrehozni. A regisztráció során az Ügyfélnek meg kell adnia nevét és e-mail címét, melynek rögzítésével saját fiókot hoz létre, ahova a tanácsadást megelőzően orvosi dokumentációit feltöltheti, kezelheti. Az Ügyfél által létrehozott fiók tartalmát és dokumentumait kizárólag az Ügyfél, az Adatkezelő és a Szolgáltató ismeri meg.   

  • Orvos és/ vagy FEMM oktató kiválasztása:

A „Munkatárs kiválasztása” gomb lenyomásával az Ügyfél választhat Dr. Bakos Marcell szülész- nőgyógyász szakorvos vagy Gerber Luca FEMM oktató online szolgáltatásai között.

  • Szolgáltatás kiválasztása

A kiválasztott munkatársat követően az Ügyfél a „Szolgáltatás választása” során az orvosi online konzultáció, avagy a FEMM oktatóval történő tanácsadás, valamint a receptírás közül választhat.

  • Szolgáltatás időpontjának megjelölése

Az Ügyfél által megjelölt szolgáltatást követően a tanácsadás időpontját választhatja ki a megjelenő naptár segítségével. Így, az Ügyfél egy általa választott, számára megfelelő, szabad időpont és időtartam választásával megjelölheti az online tanácsadás időpontját, melyet az „Időpont választás” gomb lenyomásával rögzíthet. Online tanácsadásra 24 órával a kiválasztott napon tartandó rendelés megkezdése előtt (pl.: szerda 16:00-19:00-ig tartó rendelésre, előző nap 15:59 percig) lehetséges időpontot foglalni.

  • Szolgáltatás megrendeléséhez szükséges adatok megadása

Az időpont lefoglalásához az Ügyfélnek szükséges megadnia a nevét, e-mail elérhetőségét, telefonszámát, majd a „Következő” gombra kattintva, mintegy összefoglaló jelenik meg az Ügyfél előtt, mely során az adatok helyességét ellenőrizheti.

  • A szolgáltatás megrendelésének véglegesítése

Ha az Ügyfél egyetért a foglalás összegzésében szereplő adatok helyességével, akkor a megrendelés elküldéséhez az Ügyfél a „Foglalás megerősítése” gombra kattint, mellyel lezárhatja a megrendelését.

Az Ügyfél a „Foglalás megerősítése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Az Ügyfél ekkor automatikusan átkerül a „Pénztár” oldalra.

  • Fizetés

A szolgáltatás kiválasztása és megrendelése, illetve az időpontfoglalása után az Ügyfél a pénztár felületre érkezik. A honlapon kizárólag az online bankkártyás fizetés lehetséges a Barion Payment Zrt. fizetési rendszerén keresztül.

Az Ügyfél által megadott adatok mindvégig biztonságban lesznek, mivel maga a fizetés a Barion titkosított oldalán történik, így, a Szolgáltató csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást, az Ügyfél kártyaadata nem jutnak el a Szolgáltatóhoz.

  • E-számlázás

A Szolgáltató a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát – Billingon keresztül- alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

A megrendelt szolgáltatás számláját elektronikus formában továbbítjuk a vásárláskor megadott e-mail címre.

  • Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Az Ügyfélnek bármilyen időpontban lehetősége van a Szolgáltatás megrendelésének leadására. A Szolgáltató legkésőbb az Ügyfél ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ügyfél számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Amennyiben    a visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A tanácsadás megrendelése és időpontjának kiválasztása nem minősül szerződésnek, ez egy ajánlattétel az Ügyfél részéről az adott szolgáltatás megvásárlására. A Szolgáltató általi visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a visszaigazolt szerződéseket iktatja, azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek, melynek megőrzéséről a Szolgáltató 5 évig köteles gondoskodni.  

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációkor valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltatónak és a  már befizetett összeget, a Szolgáltató nem téríti vissza. A nem valós adat szolgáltatásának következményeiért való felelősséget a Szolgáltató, mint adatkezelő továbbá adatfeldolgozó partnere és munkatársa kizárja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Felek mentesülnek a jelen ÁSZF alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis major” következményeként állnak be. A „vis major” minden esemény, amely a Szerződés aláírását követően merül fel, és amely olyan rendkívüli természetű, hogy bekövetkeztét a Felek nem látthatták előre, illetve nem kerülhették el. Ezen rendkívüli eseménynek körébe tartoznak: az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, akárcsak a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei és bármely más, a Felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmények. Ilyen jellegű esemény beálltakor az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik felet.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására.

A Szolgáltatásokat a Szolgáltató online, elsősorban ZOOM meetingen keresztül, tanácsadás formájában nyújtja. A tanácsadás az Ügyfél által a regisztráció során előre kiválasztott időpontban történik.

Amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a Szolgáltatásokat az általa korábban visszaigazolt időpontban nyújtani, úgy köteles az Ügyfelet ezen ok megismerésétől számított 3 órán belül értesíteni, az Ügyfél által a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén, mely során a Szolgáltató köteles új időpontot egyeztetni.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy online nőgyógyászati tanácsadás és az online FEMM tanácsadás esetén az Ügyfél által szabadon foglalt időpontban, a szolgáltatás annak kifizetése után vehető igénybe, melyet a Szolgáltató szolgáltat.

Az online konzultáció a foglalt időpontban, elektronikusan történik – technikailag ZOOM video formájában, de attól függően, hogy az Ügyfél milyen technikai lehetőségekkel rendelkezik.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásáért a honlapján feltüntetett díjazásra jogosult.

Szolgáltató rögzíti és az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja, hogy a Szolgáltató szerződéses jogviszonyban áll a 2B Medical Magánklinikával, melynek dokirex.hu oldalán keresztül a Szolgáltató saját felhasználói licencével az EESZT rendszerébe rögzíti az Ügyfél adatait, elkészíti az ambuláns lapot, valamint az e-receptet, melyet az Ügyfél a TAJ száma megadásával bármelyik magyarországi gyógyszertárban kiválthat.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak a szolgáltatás kiválasztása során megjelölt díjat a Szolgáltató részére, határidőben megfizetni.

Az Ügyfél és az általa megjelölt, a szolgáltatást igénybe vevő személy köteles az ÁSZF mellékletében található Adatkezelési Tájékoztatót megismerni, és a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy megismerte és elfogadja az ott leírtakat.

Az Ügyfél köteles az általa kiválasztott online tanácsadáson az általa lefoglalt időpontban részt venni.

Elállás joga

Amennyiben az Ügyfél az időpontfoglalását legalább 48 órával az időpontot megelőzően írásban lemondja, a kifizetett konzultációs díj részére visszafizetésre kerül. Ehhez a lemondással egyidejűleg meg kell adnia a bankszámlaszámot, ahová a kifizetés teljesíthető. Az Ügyfél által lefoglalt időponthoz képest 48 órán belüli, Ügyfél részéről történő lemondás esetén a díj nem kerül visszafizetésre. A foglalt időpont előtt legalább 48 órával történő lemondás szabadon megtehető és tetszőlegesen új időpont foglalható, vagy az összeg  visszakérhető a bankszámlaszám megadásával.

Receptírás szolgáltatás esetén a szolgáltatás megrendelését követően elállásra nincs lehetőség.

DÍJAZÁS

A Szolgáltatás díja

Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért díjfizetésre köteles (továbbiakban: Díj). A fizetendő Díj a Szolgáltató honlapján a Szolgáltatás kiválasztása során feltüntetett díj.

A honlapon szereplő árak mindig nettó árak. Az egészségügyi szolgáltatások tárgyi ÁFA mentesek.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatásokat hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A Díj megfizetése

A Szolgáltató a számla kiállítására az online tanácsadás esetén az időpontfoglalással egyidejűleg, a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően jogosult.

Az Ügyfél a számlát online időpontfoglalással egyidejűleg bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki.

A fizetés során az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Zrt. Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a belépőknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja az Ügyfelet az új adatokról. Az Ügyfél ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IDŐTARTAMA

A Szolgáltató és az Ügyfél között a jelen ÁSZF szerinti szerződéses jogviszony az első Szolgáltatás igénybevétele kezdetekor (időpontfoglalás) hatályba lép, és a Szolgáltatás során, az egészségügyi dokumentációban meghatározott utolsó kezelés végéig marad hatályban, így határozott időre szól. A Szerződést bármelyik fél jogosult írásban azonnali hatállyal felmondani.

A Szerződés megszűnte nem jelenti a Felek közti fizetési, titoktartási és adatkezelési kötelezettségek megszűntét.

TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

A Felek a szolgáltatás során tudomásukra jutott adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és  az ilyen adatok szabad áramlásáról, személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak, a 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről szabályairól és a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexében foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.

Orvosi titok védelme: A Szolgáltatót, valamint a szolgáltatóval alkalmazotti jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg.

A Felek tudomásul veszik és vállalják, hogy jelen ÁSZF, továbbá a Szerződés és mellékletei tartalma, továbbá a Szerződés alapján egymás részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint a Szerződésben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos, kivéve, ha a másik fél az adott adatot nyilvánosságra hozta, vagy nyilatkozott ezen adat nyilvánosságáról. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik, üzleti titokként bizalmasan kezelik a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítják.

A Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

A fenti titoktartási kötelezettség a Szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

A BETEG PANASZÁNAK KIVIZSGÁLÁSA

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti – marcellbakos@gmail.com e-mail  címen, vagy levél útján – 2120 Dunakeszi, Gizella utca 37.- is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A betegnek joga van az egészségügyi ellátással kapcsolatban a szolgáltatónál panaszt tenni.

Az egészségügyi szolgáltató köteles a benyújtott panaszt kivizsgálni, ennek eredményéről a beteget legfeljebb 30 munkanapon belül írásban tájékoztatni.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Az Ügyfél panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

 Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A szolgáltatás jellegéből adódóan, annak betegjogi részével kapcsolatban a terület betegjogi képviselőjénél is tehet panaszt. A betegjogi képviselői hálózatot az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMMI) önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) működteti.

A betegjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között – védi a betegek jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

Betegjogi képviselők az alábbi linken érhetők el:

http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html

SZERZŐI JOGOK

Miután a bakosmarcell.hu, mint weboldal, valamint a weboldalon közzétett tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, tilos a bakosmarcell.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A bakosmarcell.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a bakosmarcell.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a bakosmarcell.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A bakosmarcell.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az    a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A Szerződésre mindenben a magyar jog és a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az 1997. évi CLIV. törvény („Eütv.”) rendelkezései az irányadóak.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Dr. Bakos Marcell e.v.